Terapia familiar Reus

Teràpia familiar

Què és la Teràpia Familiar Sistèmica?

La Teràpia Familiar Sistèmica permet avaluar molts factors influents en la vida de la persona, que en altres orientacions no es tenen en compte i que realment tenen un efecte en l’individu i en la seva problemàtica.

Aborda els problemes de la família o l’individu des d’ una perspectiva relacional, entenent que la patologia o problemàtica és manifesta degut a un desajust en els patrons d’Interacció del grup primari de referència.

El enfoc sistèmic postula que un canvi en un dels elements que conforma el sistema tindrà com a conseqüència un moviment de la resta d’elements.


Com Treballem:

El treball des del model familiar sistèmic és realitza habitualment amb tot al nucli familiar present la major part de les sessions i en determinades ocasions es treballa amb un coterapeuta (dos terapeutes simultàniament).

La TFS explora de quina manera el que passa a un dels membres, immediatament té les seves repercussions en tots els altres. Aquest model terapèutic explora els models usuals d’interacció i aprofita els recursos que la pròpia família té a l’hora de fer front un problema des d’una perspectiva relacional entenent que el malestar a la família es deu a un desajust en els patrons relacionals i mancances en els vincles emocionals.

Terapia familiar Reus
Terapia familiar Reus

Tractaments de Teràpia Familiar Sistèmica a Reus.

Per què La Teràpia Familiar Sistèmica?

Es fa TFS per que es confia en la família com a solució i no només com a problema.

La tendència natural és responsabilitzar a un dels membres de la família de la problemàtica que els porta a teràpia; però ampliant la perspectiva ens adonarem que tots els membres pateixen les conseqüències del problema i per tant, pares i fills podin contribuir a la solució, alliberant al membre identificat de la càrrega del diagnòstic individual.

El problema pertany a tota la família i es manté degut al funcionament d’aquesta. En el moment que alliberem al membre d’aquesta etiqueta i dirigim l’atenció al grup, canviem la percepció de culpa per la de responsabilitat i podem col·laborar i responsabilitzar-nos tots del que succeeix, garantint així un treball òptim envers el problema.